Termeni si Conditii

Acești termeni și condiții („Acord”) stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web gmgtrans.eu („Site-ul web” sau „Serviciul”) și a oricăror produse și servicii conexe (denumite colectiv „Servicii”). Prezentul Acord este obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră („Utilizator”, „dumneavoastră” sau „dumneavoastră”) şi GMGTRANS LTD („GMGTRANS LTD”, „noi”, „noi” sau „al nostru”). Prin accesarea și utilizarea Website-ului și a Serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați termenii prezentului Acord. Dacă intrați în acest Acord în numele unei întreprinderi sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega această entitate la prezentul Acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dvs.” sau „al dvs.” se referă la această entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii prezentului Acord, nu trebuie să acceptați acest Acord și nu puteți accesa și utiliza Site-ul și Serviciile. Confirmați că acest Acord este un contract între dvs. și GMGTRANS LTD, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea de către dvs. a Site-ului și Serviciilor.

Conturi și abonamente

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza Site-ul și Serviciile. Prin utilizarea Website-ului și a Serviciilor și prin acceptarea acestui Acord, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani. În cazul în care creați un cont pe Website, sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în cadrul contului și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Este posibil să monitorizăm și să revizuim conturile noi înainte de a vă putea conecta și a începe să utilizați Serviciile. Furnizarea de informații de contact false de orice fel poate duce la închiderea contului dvs. Trebuie să ne anunțați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice alte încălcări ale securității. Nu vom fi răspunzători pentru niciun act sau omisiuni din partea dvs., inclusiv pentru orice daune de orice fel suferite ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni. Putem să vă suspendăm, să dezactivăm sau să ştergem contul (sau orice parte a acestuia) dacă stabilim că aţi încălcat orice prevedere a prezentului Acord sau că comportamentul sau conţinutul dvs. ar avea tendinţa să ne afecteze reputaţia şi bunăvoinţa. Dacă vă ștergem contul din motivele de mai sus, nu vă puteți înregistra din nou pentru Serviciile noastre. Este posibil să vă blocăm adresa de e-mail și adresa protocolului de internet pentru a preveni înregistrarea ulterioară.

Linkuri către alte resurse

Deși Website-ul și Serviciile se pot conecta la alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), noi nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, aprobare sau afiliere cu orice resursă legată, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres aici. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele oricărei întreprinderi sau persoane fizice sau conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor terțe părți. Ar trebui să revizuiți cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse pe care le accesați printr-un link de pe site și Servicii. Legarea dvs. la orice alte resurse off-site este pe propriul risc.

Utilizări interzise

În plus față de alți termeni prevăzuți în Acord, vă este interzis să utilizați Site-ul și Serviciile sau Conținutul: (a) în orice scop ilegal; (b) să solicitați altor persoane să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) să încălcați orice reglementări, reguli, legi internaționale, federale, provinciale sau de stat, sau ordonanțe locale; (d) să încalce sau să încalce drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) să hărțuiască, să abuzeze, să insulte, să rănească, să defăimeze, să denigreze, să intimideze sau să discrimineze pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau handicap; (f) să prezinte informații false sau înșelătoare; (g) să încarce sau să transmită viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau funcționarea Website-ului și Serviciilor, a produselor și serviciilor terțe părți sau a Internetului; (h) la spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl sau racla; (i) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (j) pentru a interfera sau a eluda caracteristicile de securitate ale Site-ului și Serviciilor, ale produselor și serviciilor terților sau ale Internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise.

Drepturile de proprietate intelectuală

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau echitate în sau în legătură cu orice drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene sau modele, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a da în judecată pentru cedare, drepturi la invenții, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturile de proprietate intelectuală, în fiecare caz înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, drepturile de revendicare a priorității acestor drepturi și toate drepturile sau formele de protecție similare sau echivalente, precum și orice alte rezultate ale activității intelectuale care persistă sau va subzista acum sau în viitor, în orice parte a lumii. Prezentul Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de GMGTRANS LTD sau de terțe părți, iar toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra acestor proprietăți vor rămâne (ca între părți) exclusiv la GMGTRANS LTD. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, graficele și siglele utilizate în legătură cu Site-ul și Serviciile, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale GMGTRANS LTD sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri utilizate în legătură cu Site-ul și Serviciile pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor nu vă acordă dreptul sau licența de a reproduce sau utiliza în alt mod oricare dintre mărcile comerciale GMGTRANS LTD sau ale unor terțe părți.

Exonerarea de răspundere a garanției

Sunteți de acord că un astfel de Serviciu este furnizat pe o bază „așa cum este” și „după cum este disponibil” și că utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor este exclusiv pe propriul risc. Renunţăm în mod expres la toate garanţiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanţiile implicite privind vandabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop şi neîncălcarea dreptului comunitar. Nu oferim nicio garanție că Serviciile vor îndeplini cerințele dvs. sau că Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori; nici nu oferim nicio garanție cu privire la rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului sau cu privire la acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin Serviciul sau că defectele Serviciului vor fi corectate. Înțelegeți și sunteți de acord că orice material și/sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se face la discreția și riscul dvs. și că veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare sau pierdere a datelor care rezultă din descărcarea acestor materiale și/sau date. Nu facem nicio garanție cu privire la bunurile sau serviciile achiziționate sau obținute prin intermediul Serviciului sau la orice tranzacții încheiate prin intermediul Serviciului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Niciun sfat sau informație, verbală sau scrisă, obținută de dvs. de la noi sau prin intermediul Serviciului, nu va crea nicio garanție care nu este făcută în mod expres aici.

Limitarea răspunderii

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, în nici un caz GMGTRANS LTD, afiliații săi, directori, ofițeri, angajați, agenți, furnizori sau licențiatori nu vor fi răspunzători față de orice persoană pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, punitive, de acoperire sau de consecință (inclusiv, fără a se limita la, daunele pentru pierdute profiturile, veniturile, vânzările, fondul comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra afacerii, întreruperea afacerii, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunităților de afaceri) cu toate acestea cauzate, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, inclusiv, fără limitare, contract, delicte, garanție, încălcarea obligațiilor legale, neglijență sau în alt mod, chiar în cazul în care partea răspunzătoare a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea agregată a GMGTRANS LTD și a afiliaților săi, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor în ceea ce privește serviciile va fi limitată la o sumă mai mare de o livră sau la orice sume efectiv plătite în numerar de către dvs. către GMGTRANS LTD pentru cu o lună înainte de primul eveniment sau eveniment care dă naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică, de asemenea, în cazul în care această remediere nu vă compensează în totalitate pentru orice pierderi sau eșuează în scopul său esențial.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să dețineți GMGTRANS LTD și afiliații săi, directori, ofițeri, angajați, agenți, furnizori și licențiatori inofensivi față de și împotriva oricăror pasive, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau care decurg din orice afirmații ale unor terțe părți, revendicări, acțiuni, litigii sau cereri invocate împotriva oricăreia dintre ele ca urmare a sau în legătură cu Conținutul dvs., utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor sau orice abatere intenționată din partea dvs.

Separabilitatea

Toate drepturile și restricțiile cuprinse în prezentul Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care acestea nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară, astfel încât să nu facă acest Acord ilegal, nevalid sau inaplicabil. În cazul în care orice prevedere sau parte a oricărei prevederi a prezentului Acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, este intenția părților ca dispozițiile rămase sau părțile acestora să constituie acordul lor cu privire la obiectul prezentului acord, iar toate aceste dispoziții sau părți rămase din acestea rămân în vigoare și în vigoare.

Soluționarea litigiilor

Formarea, interpretarea și executarea prezentului Acord și a oricăror litigii care rezultă din acesta vor fi reglementate de legislația materială și procedurală a Regatului Unit, fără a ține seama de normele sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este cazul, de legislația Regatului Unit. Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul prezentului regulament sunt instanțele situate în Regatul Unit și vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe. Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică prezentului acord.

Misiune

Nu puteţi cesiona, revinde, sub-licenţa sau transfera sau delega în alt mod oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră în temeiul prezentului regulament, integral sau parţial, fără consimţământul nostru scris prealabil, al cărui consimţământ va fi la discreţia noastră şi fără obligaţii; orice astfel de cesiune sau transfer va fi nul şi neavenit. Suntem liberi să atribuim oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului regulament, integral sau parțial, oricărei terțe părți, ca parte a vânzării tuturor sau substanțial a tuturor activelor sau stocului său sau ca parte a unei fuziuni.

Modificări și modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul Acord sau termenii acestuia referitoare la Website și Servicii în orice moment, în vigoare la postarea unei versiuni actualizate a prezentului Acord pe Website. Când vom face acest lucru, vă vom trimite un e-mail pentru a vă notifica. Continuarea utilizării Website-ului și a Serviciilor după orice astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru astfel de modificări.

Acceptarea acestor termeni

Confirmați că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea Site-ului și Serviciilor, sunteți de acord să respectați acest Acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Site-ul și Serviciile.

Contactaţi-ne

Dacă doriți să ne contactați pentru a înțelege mai multe despre acest Acord sau doriți să ne contactați în legătură cu orice problemă legată de acesta, puteți face acest lucru prin intermediul formularului de contact sau trimiteți un e-mail la manugrosu@gmgtrans.eu

Acest document a fost actualizat ultima dată la 28 noiembrie 2020